درباره دکتر فربد امامی‌یگانه

دکتر فربد امامی‌یگانه
دکتر فربد امامی‌یگانه

دکتر فربد امامی‌یگانه متخصص جراحی عمومی‌و دارای بورد تخصصی هستند.

پزشکی عمومی‌را در دانشگاه تهران به پایان رساندند.

بورد تخصصی جراحی عمومی‌و فوق تخصص جراحی لاپاراسکوپی پیشرفته و جراحی چاقی را از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اخذ کردند.

ایشان عضو رسمی‌انجمن بین المللی جراحان چاقی (IFSO) و انجمن جراحان درون بین ایران هستند.

مدرک عضویت رسمی‌دکتر فربد امامی‌یگانه در انجمن بین المللی جراحان چاقی (IFSO)
عضو رسمی‌انجمن بین المللی جراحان چاقی دنیا (IFSO) و ایران